Pravidla

Pravidla a bodování seriálu Prima CUP

 

Pravidla seriálu Prima CUP vycházejí z pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) resp. Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR dostupného na stránkách ČSC. Všichni účastníci seriálu Prima Cup jsou povinni tato pravidla platná od 1. 1. 2023 dodržovat. Podmínkou účasti na závodech je řádně vyplněná (písemně nebo elektronicky) a zaplacená přihláška účastníka na jednotlivý závod, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Potvrzením přihlášky na závod účastník souhlasí s následujícími pravidly.

1. Základní ustanovení

1.1. Startovné a výtěžek z jiných služeb náleží pořadateli, pokud není rozpisem nebo smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

1.2. Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu. Doporučujeme si sjednat úrazové pojištění. Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

1.3. Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku.

1.4. Účastník vyplněním přihlášky na závod potvrzuje správnost údajů.

1.5. Řádně vyplněnou přihláškou účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb.

1.6. Přihláškou se účastník zavazuje dodržovat zásady fair play, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě. V případě konání akce v CHKO nebo KRNAP bude účastník dodržovat návštěvní řád.

1.7. Přihláškou účastník dává svůj souhlas organizátorům nebo osobám organizátory určenými, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu/seriálu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

1.8. Účastník může do 8 dní před závodem měnit informace v přihlášce, včetně týmu či požadované trasy. Změny v přihlášce 7 dní a méně nejsou možné. Změny je možné učinit prostřednictvím emailu: info@bbspro.cz.

1.9. Účastník může do 8 dní před závodem přihlášku stornovat. Stornování přihlášky včetně vrácení peněz na účet je za poplatek 100 Kč.

2. Vybavení

2.1. Účastník je povinen mít ochrannou přilbu. Přilby, kterých se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám. Tyto přilby musí sloužit k ochraně hlavy. Účastník bez ochranné přilby nebude připuštěn na start závodu.

2.2. Účastníci nesmí používat kola (přední a zadní) o průměru větším než 29 palců.

2.3. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

2.4. Všechna horská kola použitá v jednotlivých kategoriích, vyjma kategorie elektrokol, musí být poháněna pouze lidskou silou. Pořadatel může udělit výjimku například handicapovaným účastníkům. 

2.5. Účastník na elektrokole bude řádně označen a bude hodnocen pouze v kategorii elektrokol.

2.6. Povoluje se také účast na koloběžce a gravelu. 

3. Identifikace závodníků

3.1. Při prezentaci bude účastníkovi předána tabulka se startovním číslem. Tabulku si závodníci musí připevnit na viditelné místo na řídítkách. Účastník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat.

3.2. Pořadatel má právo na změnu obsahu startovní tašky.

4. Závod

4.1. Účastník je povinen projet si trať a vzdálenost, která je vytyčená před startem závodu. Účastník závodu je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Závod bývá zpravidla ukončen v předem stanoveném časovém limitu, který je určen pro každý závod individuálně. Odvolání probíhá formou funkcionářů na trase závodu. Pořadatel může v případě špatných klimatických podmínek závod zkrátit. 

4.2. Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník závodu opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen vrátit se na trať ve stejném místě.

4.3. Chůze, běh nebo jízda mimo vyznačenou trať, bez zjevného úmyslu návratu na trať nebo činnost mimo vyznačenou trať, je důvodem k diskvalifikaci.

4.4. Účastník závodu se nesmí vyjadřovat hrubými slovy, projevovat se hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a zejména vůči oficiálním představitelům.

4.5. Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů a diváků, jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění je závodník vyloučen ze závodu.

4.6. Účastník se musí na trase závodu chovat ohleduplně a dodržovat platné zákony.

4.7. Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na území Polska jsou závodníci povinni dodržovat zákon ze dne 20. června 1997 o pravidlech silničního provozu (č.z. 1997 Nr 98 poz 602). Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost. (Na terenie Polski zawodników obowiązuje USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 . Zawodnik jest zobwiązany stosować się do zasad ruchu drogowego, a na szlakach turystycznych ustąpić pieszym.)

4.8. Účastník závodu musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.

4.9. Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trase. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. (!) Za případné porušení může být účastník pořadatelem finančně pokutován nebo vyloučen ze závodu.

4.10. Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto skutečnost co nejdříve (max. 60 min) nahlásit pořadateli nebo časomíře v prostoru cíle.

4.11. Účastník bere na vědomí, že trasa závodu vede jak po soukromých, tak státních pozemcích, jež má pořadatel v den konání závodu oprávnění užít. Upozorňujeme, že dle § 20 odst. 1 písm. j) lesního zákona č. 289/1995 Sb. je zakázáno jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy. 

4.11.1. Pořadatel má rovněž oprávnění užít prostory pískového lomu Marokánka, jejichž vlastníkem jsou Městské lesy Hradec Králové. Trasa závodu je konzultována a odsouhlasena Českým báňským úřadem (ČBU). Pohyb mimo vyznačenou trasu a mimo termín konání akce je přísně zakázán.

5. Zakázané látky

5.1. Účastník závodu nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako zakázané dopingové látky. 

5.2. Závod se řídí platnou směrnicí Antidopingového výboru České republiky pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice platné od 1. září 2022.

6. Protesty

6.1. Účastník závodu, který se domnívá nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat – podat protest. Podání protestu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč splatným při podání protestu. 

6.2. Oznámení o protestu musí účastník učinit okamžitě, jak je to možné s ohledem na průběh závodu, nejpozději však po projetí cílem do 30 min a to ústně v kanceláří závodu (místo registrace).

6.3. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

7. Vyhlašování vítězů jednotlivých závodů

7.1. Řádně registrovaní závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu a dosáhnou ve své kategorii 3 (tří) nejrychlejších časů, budou v rámci programu závodu vyhlášeni. Vyhlašováni jsou závodníci s prvním, druhým a třetím nejrychlejším časem v dané kategorii.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny kategorie daného závodu. Bez ohledu na to, zda Pořadatel některou z kategorií na dané trase a daném závodě vyhlásí, je vždy spočítán a zaznamenán bodový zisk závodníka podle závodníkem dosaženého umístění. Pořadatel může sloučit kategorii se sousední kategorií pokud při uzavření registrací nebude počet přihlášených v dané kategorii alespoň 5 závodníků.

7.3. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží při vyhlášení věcné ceny. Vítězové v kategorii Elite obdrží peněžní obnos. 

 • Finanční ohodnocení pro kategorii Elite Muži je 1. 5 000 Kč, 2. 3 000 Kč, 3. 2 000 Kč, 4. 1 000 Kč, 5. 500 Kč
 • Finanční ohodnocení pro kategorii Elite Ženy je 1. 2 000 Kč, 2. 1 000 Kč, 3. 500 Kč.

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu peněžního ohodnocení vyhlášených závodníků uvedeném v bodu 7.3.

7.5. Informace uvedené v bodě 7.3. se nevztahují na závod Sahara Race. Na závodě Gočárovy schody bude použito dělení Elite / Hobby. Vítězové závodu Gočárovy schody v kategorii Hobby obdrží věcné ceny. Vítězové závodu Gočárovy schody v kategorii Elite obdrží peněžní obnos dle bodu 7.3.

7.6. V případě že akce spadá pod seriál ŠKODA AUTO ČP XCM, platí finanční ohodnocení dle pravidel ŠKODA AUTO ČP XCM (poharmtb.cz). V případě, že je akce zařazena v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie (UCI) platí finanční ohodnocení dle pravidel UCI (uci.ch). 

7.7. Vypsané kategorie: 

8. Bodování jednotlivých závodů v rámci hodnocení celého seriálu

8.1. Řádně registrovaní závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu, získají na základě umístění bodový příděl do celkového hodnocení seriálu Prima CUP. Body budou přidělovány na základě absolvované trasy.

8.2. Bodování seriálu Bodování seriálu Prima CUP 2023

8.3. Body za umístění jsou přidělovány na 9 závodech.

Závody seriálu Prima CUP:

 • 15. 04. 2023 – Hradec Králové
 • 30. 04. 2023 – Stolové hory – Mistrovství ČR v maratonu
 • 03. 06. 2023 – Dolní Morava
 • 10. 06. 2023 – Sázava
 • 05. 08. 2023 – Sahara Race 
 • 26. 08. 2023 – Karlovy Vary
 • 16. 09. 2023 – Harrachov
 • 28. 09. 2023 – Gočárovy schody (NEBODOVANÝ)
 • 07. 10. 2023 – Mikulov (NEBODOVANÝ, VYHLÁŠENÍ SERIÁLU)

Partnerské závody:

8.4. Účastník na jednotlivém závodě získá 2x bodový příděl:

1) dle celkového umístění na trase
– body jsou započítávány do celkového pořadí
2) body v kategorii
– body se započítávají do hodnocení v kategorii
– body se započítávají do týmové soutěže

Do celkového hodnocení se započítává šest nejvyšších bodových zisků z jednotlivých akcí.

8.5. Celkový bodový výsledek závodníka v seriálu Prima Cup bude dán součtem šesti nejvyšších bodových zisků v případě, že závodník absolvuje všech devět bodovaných závodů. Pokud se například závodník zúčastní pouze šesti a méně bodovaných závodů, budou do celkového bodového hodnocení zahrnuty všechny bodové zisky závodníka. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.

9. Celkové umístění a vyhlášení vítězů celého seriálu

9.1. Celkové vyhlášení seriálu proběhne dle rozpisu seriálu. Vyhlášení bude vycházet z celkového hodnocení seriálu a budou oceněni první tři v jednotlivých kategoriích, dle tabulky:

10. Týmová soutěž

10.1. Závodníci se do týmu přihlašují při registraci do závodu. Předem je nutné vyplnit Registraci týmu. Podmínkou hodnocení účastníka v týmu je, že je po celý závod účastníkem stejného týmu vč. diakritiky, mezer, malých a velkých písmen. Do týmové soutěže lze přihlásit libovolný počet osob. Do celkového hodnocení se započítává součet sedmi nejlépe bodovaných členů v jednotlivých kategoriích.

10.2. Týmová soutěž bude vyhlašována pouze za celý seriál Prima CUP. Týmy nejsou vyhlašovány v rámci jednotlivých závodů. Nejlepší tři týmy seriálu budou vyhlášeny na závěrečném vyhlášení. 

11. Dětské závody (roč. 2013 a mladší)

11.1. Pro jednotlivé dětské závody platí uvedená pravidla a účastník je povinen je dodržovat. Zákonný zástupce je povinen s nimi účastníka seznámit. 

11.2. Účastník dětských závodů může být přihlášen pouze do jedné kategorie, ve které bude hodnocen jednotlivě a celkově.

11.3. Řádně registrovaní účastníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu, získají na základě umístění bodový příděl do celkového hodnocení seriálu Prima Cup (8.2.). Body za umístění jsou přidělovány na 9 závodech seriálu Prima CUP.

Závody seriálu Prima CUP 2023:

 • 15. 04. 2023 – Hradec Králové
 • 30. 04. 2023 – Stolové hory 
 • 20. 05. 2023 – Silesia Bike Marathon (partnerský závod)
 • 03. 06. 2023 – Dolní Morava
 • 10. 06. 2023 – Sázava
 • 06. – 08. 07. 2023 – MTB Trilogy (partnerský závod)
 • 05. 08. 2023 – Sahara Race
 • 12. 08. 2023 – ČEZ Kolem Lipna (partnerský závod, NEBODOVANÝ)
 • 26. 08. 2023 – Karlovy Vary
 • 16. 09. 2023 – Harrachov
 • 28. 09. 2023 – Gočárovy schody (NEBODOVANÝ)
 • 07. 10. 2023 – Mikulov (NEBODOVANÝ, VYHLÁŠENÍ SERIÁLU)

11. 4. Celkový bodový výsledek účastníka v seriálu Prima CUP je dán součtem 6 nejvyšších bodových zisků v případě, že závodník absolvuje všech 9 bodovaných závodů. Pokud se například závodník zúčastní pouze 6 a méně bodovaných závodů, budou do celkového bodového hodnocení zahrnuty všechny bodové zisky závodníka. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění. Kategorie v celkovém vyhlášení se vyhlašují dle bodu 9.1.

11. 5. Řazení na start probíhá dle průběžného pořadí seriálu. Startovní právo na zařazení, dle průběžného pořadí, budou mít pouze účastníci přihlášeni po dobu otevření elektronických přihlášek na webu. V případě přihlášení účastníka na místě nevzniká právo na zařazení dle průběžného pořadí. 

12. Zařazení do kategorií a týmů

12.1. Každý závodník, vyjma dětských závodů, je hodnocen v kategorii OPEN, otevřené kategorii, ve které nejsou závodníci rozlišeni podle věku. V průběžném pořadí jsou následně zvlášť hodnoceny ženy a muži v samostatné kategorii. 

12.2. Každý závodník je dále zařazen do věkové kategorie podle ročníku narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoliv dosažený věk v době konání závodu.

12.3. Výsledky jsou závodníkům zaznamenány v kategorii OPEN i ve věkové kategorii. Závodník je tedy hodnocen současně ve dvou kategoriích.

12.4. Informace uvedené v bodě 12.1. se nevztahují na závod Gočárovy schody. Na závodě Gočárovy schody bude použito dělení ELITE / HOBBY. Start ve zvolené kategorii (ELITE / HOBBY) si určuje sám účastník dle své výkonnosti. Držitelům licence ČSC doporučujeme start v kategorii ELITE. 

12.5. Pořadatel si na závodě Gočárovy schody vyhrazuje právo na přeřazení účastníka v dané kategorii. Rozhodujícím prvkem na přeřazení je výkonnost účastníka.

13. Čestné prohlášení účastníka

13. 1. Účastník čestně prohlašuje před účastí na akci:

 • není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění
 • není mi známo, že bych v posledních 14 dnech přišel/-la do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí
 • nebyla mi z výše uvedených (nebo jakýchkoli jiných) důvodů nařízena karanténa orgánem ochrany veřejného zdraví, která by dosud neskončila
 • netrpěl/a jsem v posledních dvou týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta chutě nebo čichu apod.)
 • v případě, že u mě bude do 14 dnů po skončení akce zjištěno onemocnění COVID-19, budu o tom neprodleně informovat krajskou hygienickou stanici, příslušnou dle místa mého bydliště, a pořadatele akce Sportuj po Česku z.s. prostřednictvím telefonu +420 736 237 049, případně elektronicky (info@bbspro.cz).

14. Změny pravidel

14.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků.

14.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu výše vypsaných pravidel. 

15. Výhody a slevy:

15.1. Získané slevy v rámci voucheru nelze vymáhat.