Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Preambule

Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679).

2. Správce osobních údajů

Spolek Sportuj po Česku z.s., IČO: 06860907, se sídlem Bratří Čapků 874/1, 500 03 Hradec Králové zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl L, vložka 11634 zpracovává osobní údaje v souvislosti s organizováním sportovních akcí.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů spolku Sportuj po Česku z.s je Filip Švestka, svestka@bbspro.cz, telefon: +420 736 237 049. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

4. Zásady pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost sportovní akce, případně souvisí se službou, kterou na akci využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy.

5. Pro které účely osobní údaje zpracováváme

Při naplňování svého poslání zpracovává spolek Sportuj po Česku z.s. osobní údaje pro následující účely:

  • Přípravu startovní listiny
  • Příprava startovních čísel
  • Zpracování výsledků závodu
  • Vyhlašování výsledků závodu
  • Plnění zákoných poviností
  • Reklamní a marketingové účely
  • Statistiky

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Spolek Sportuj po Česku z.s. zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

  • účastník sportovní akce

7. Předávání osobních údajů

Spolek je rovněž oprávněn poskytovat, za účelem řádné organizace sportovních akcí, osobní údaje třetím subjektům:

  • Spoluorganizátor akce
  • Časomíra a správce výsledků

8. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

9. Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na informace o zpracování

Subjekt údajů má právo na informace, jak správce jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí.

Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

Právo na opravu a doplnění

V případě, že správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, je povinen je na žádost subjektu údajů opravit.

Právo na výmaz

Pokud byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se subjekt údajů domnívá, že správce již jeho osobní údaje nepotřebuje (protože pominul účel pro jejich zpracování), má subjekt právo požádat o ukončení zpracování (právo „být zapomenut“) a vymazání svých osobních údajů.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.