HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE

HERNÍ ŘÁD SERIÁLOVÉ SOUTĚŽE

 

 1. Vyhlašovatelem soutěže Seriálová soutěž (dále jen „Soutěž“) je společnost BBS PRO s.r.o., se sídlem Bratří Čapků 874, Hradec Králové 3, PSČ 500 09, IČO: 05646537 (dále jen „BBS PRO, s.r.o.“).
 2. Soutěž bude probíhat v rámci seriálu NOVA CUP 2020, který se uskuteční dle termínové listiny závodů v termínu od 13. 6. – 17. 10. 2020 (včetně). Soutěžit se bude o jednu hlavní cenu, kterou je bezplatný pronájem vozu ŠKODA Octavia na tři měsíce.
 3. BBS PRO si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedené v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. Účastníkem Soutěže se může stát každý z účastníků seriálu, který splní podmínky stanovené v tomto herním řádu.
 4. Každý účastník minimálně 4 (čtyř) závodů seriálu potvrdí na email info@novacup.cz účast v daných termínech na konkrétních akcích včetně startovního čísla, které mu bylo přiděleno. V předmětu emailu musí být uvedeno „Seriálová soutěž“.
 5. Každý účastník Soutěže může odeslat pouze jeden soutěžní email. BBS PRO, s.r.o. si vyhrazuje právo tuto skutečnost kontrolovat a nezařadit do slosování kupony návštěvníků, u kterých zjistí nebo bude mít důvodnou pochybnost, že toto pravidlo porušují nebo obcházejí.
 6. Lhůta pro odevzdání soutěžních emailů je do 17. 10. 2020. Po jejím uplynutí budou všechny emaily v osudí slosovány. Vylosován a vyhlášen bude pouze jeden výherce.
 7. Výherce se musí pro cenu osobně dostavit na závěrečné vyhlášení (30. 10. 2020) a prokázat, že se jedná skutečně o uvedenou osobu.
 8. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18 let.
 9. Pronájem vozu nelze směnit za hotovost a je třeba jej čerpat najednou v plném rozsahu. Poukaz je možné čerpat pouze dle uvedených podmínek dle dispozic ŠKODA AUTO. 
 10. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, výherci nemohou požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. 
 11. Účastníci Soutěže jsou srozuměni a účastí v této soutěži vyslovují souhlas s tím, že jméno výherce může být zveřejněno na závodech a dále ve stream vysílání na sociálních sítích a TV reportážích. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 12. Účastníci Soutěže jsou dále srozuměni a účastí v této soutěži vyslovují souhlas s tím, že výherci Soutěže mohou být v souvislosti s výhrou v Soutěži a převzetím ceny fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni, a pořízené materiály mohou být užity BBS PRO, s.r.o. v rámci propagace soutěže. Účastí v Soutěži účastník prohlašuje, že se s tímto dokumentem obeznámil a s jeho obsahem souhlasí.
 13. V případě jakékoliv nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí BBS PRO, s.r.o. ve všech ohledech konečné a závazné a všichni účastníci Soutěže jsou povinni jej respektovat. Účastí v Soutěži vyjadřují účastníci Soutěže svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 14. Pokud BBS PRO kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli z účastníků Soutěže nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je BBS PRO, s.r.o. oprávněno dle svého uvážení takového účastníka ze Soutěže vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen účastník, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byl poukaz na zájezd předán, je povinen jej na výzvu BBS PRO, s.r.o. bez zbytečného odkladu vrátit.
 15. BBS PRO s.r.o. si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně práva Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ve výjimečném případě, zejména v případě zrušení závodu zcela odvolat, a to bez jakýchkoliv nároků účastníků Soutěže vůči BBS PRO, s.r.o. a/nebo spolupořadateli Soutěže.
 16. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách www.novacup.cz.